Chinese Words · 2022-01-03

how do you like your eggs?

   1. 卧鸡蛋      wò jī dàn  

   2. 煮鸡蛋      zhǔ jī dàn

   3. 炒鸡蛋     chǎo jī dàn

   4. 生鸡蛋     shēng jī dàn

   5. 摊鸡蛋     tān jī dàn

   6. 煎鸡蛋     jiān jī dàn